Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Ohlásenie drobnej stavby

  Pri stavbe nepresahujúcej  25 m 2 je potrebné zo strany staviteľa vopred danú stavbu ohlásiť na obecnom úrade na predpísanom tlačive. Tlačivo je možné  vyzdvihnúť si priamo na obecnom úrade,   alebo stiahnuť  z  tejto stránky. Bez ohlásenia nie je možné stavbu  vykonať.                                                                       

Ohlásenie drobnej stavby musí obsahovať: 
1. meno, priezvisko, adresu stavebníka 
2. miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku, na ktorom sa drobná stavba uskutočňuje 
3. druh a rozsah ohlasovanej stavby 
4. účel ohlasovanej stavby 
5. jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby 
6. ak je pozemok v spoluvlastníctve, súhlasy ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením stavby, nie staršie ako tri mesiace 
7. či bude stavbu stavebník vykonávať svojpomocne / dodávateľsky 
8. či pri stavbe použije susedné nehnuteľnosti. Ak áno, vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností


Prílohu ohlásenia drobnej stavby tvoria: 
1. doklad o vlastníctve na parcelu, na ktorej sa stavba uskutočňuje, nie starší ako tri mesiace 
2. mapa s nákresom drobnej stavby


Ohlásenie drobnej stavby sa nespoplatňuje. Na základe ohlásenia vydá Obecný úrad v Smolníckej Hute do 30 dní  ROZHODNUTIE. 

Drobnú stavbu možno začať realizovať až po doručení písomného oznámenia obce , že proti stavbe nemá námietky.

Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby