ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 1, 056  01  Gelnica

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-GL-OSZP-2022/000849-003
Vybavuje/linka
Ing. Danka Marcinová
G​e​l​n​i​c​a​
03. 08. 2022
Vec
Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Prakovce na roky 2022 - 2028“ .
Obec Prakovce ako partner projektu „Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica“ predložila dňa 02.08.2022 v mene obstarávateľa – Obec Prakovce na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, Gelnica podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Prakovce na roky 2022 - 2028“ . Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-prakovce-na-roky. Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní, ako dotknutá obec informovali verejnosť o tomto oznámení o strategickom dokumente v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle ak ho má obec zriadené, do 3 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli zverejní informáciu o tom, kde a kedy je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní odo dňa jeho doručenia. Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní prosíme doručiť najneskôr do 15 dní od jeho doručenia na adresu: Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica. Zároveň žiadame o zaslanie informácie o dátume vyvesenia a zvesenia predmetného oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
2
Ing. Milan Turzák
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​3​4​2​9​9​4​0​8​
E-mail
d​a​n​k​a​.​m​a​r​c​i​n​o​v​a​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-GL-OSZP-2022/000849-003
Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica Obec Smolnícka Huta, Smolnícka Huta 1, 055 65 Smolnícka Huta Obec Helcmanovce, Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce Obec Mníšek nad Hnilcom, Mníšek nad Hnilcom 292, 055 64 Mníšek nad Hnilcom Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev Obec Slovinky, Slovinky 58, 053 40 Slovinky