ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 1, 056  01  Gelnica

Obec Smolnícka Huta
Smolnícka Huta 1
055  65  Smolnícka Huta
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-GL-OSZP-2021/001138-002
Vybavuje/linka
Ing. Danka Marcinová
G​e​l​n​i​c​a​
21. 12. 2021
Vec
Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Smolnícka Huta na roky 2022 - 2028 “ - oznámenie obstarávateľovi.
Obec Prakovce ako partner projektu „Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica“ predložila dňa 20.12.2021 v mene obstarávateľa strategického dokumentu - Obec Smolnícka Huta na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, Gelnica v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Smolnícka Huta na roky 2022-2028“. V súlade s § 6 ods. 1 zákona o EIA Vám ako obstarávateľovi oznamujeme nasledovnú adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti: Okresný úrad Gelnica Odbor starostlivosti o životné prostredie Hlavná 1 056 01 Gelnica Zároveň Vás, v zmysle § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní vyzývame, aby ste informovali verejnosť o tomto oznámení o strategickom dokumente v súlade s § 65 g ods.3 zákona o posudzovaní v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle ak ho má obec zriadené, do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli zverejní informáciu o tom, kde a kedy je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-smolnicka-huta-n.
Ing. Milan Turzák
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​3​4​2​9​9​4​0​8​
E-mail
d​a​n​k​a​.​m​a​r​c​i​n​o​v​a​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​