Menu
Obec Smolnícka Huta
ObecSmolnícka Huta

Výška príspevku – MŠ

Obce Smolnícka Huta

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Smolnícka Huta č. 3/2012

o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a podmienky  úhrady výdajne školskej jedálni pri MŠ

Návrh tohto nariadenia (VZN)  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  12. novembra 2012 

Zvesený návrh (VZN) dňa 06.decembra 2012

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Smolníckej Hute,  dňa 06.12.2012  pod č. :180/2012

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Smolníckej Hute dňa: 07.12.2012

VZN ruší predchádzajúce VZN č. 3/2008

VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2013

Ján Grega
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Smolnícka Huta č. 3/2012 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a podmienky  úhrady výdajne školskej jedálni pri MŠ

 

Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ust. paragrafov  § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a §140 ods. 9 zákona vydáva toto

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 

1. Obec Smolnícka Huta je zriaďovateľom zariadenia Výdajňa školskej jedálne pri materskej škole Smolnícka Huta, 055 65  Smolnícka Huta č. 107

 

2. Obec Smolnícka Huta je zriaďovateľom materskej školy: Materská škola, 055 65  Smolnícka Huta č. 31.

3. Účelom tohto nariadenia je určiť:

a) výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len príspevok).

b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín a podmienky úhrady vo výdajni školskej jedálni pri MŠ (ďalej len príspevok).

PRÍSPEVKY

§ 2 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške  4,0 €.

 

(2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca materskej škole.

 

(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

 

(4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov výdajne školskej jedálni na nákup potravín

(1) Výdajňa poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín pre stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

 

(2) Stravníkom vo výdajne môžu byť aj zamestnanci materskej školy.

 

(3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne :

podľa uznesenia zo dňa 17.10.2011 č. 74/2011

 

Materská škola

Desiata

Obed

Olovrant

Spoluv €

stravníci

0,26 €

0,64 €

0,22 €

1,12 €

 

(4) V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok znížený o poskytnutú dotáciu.

(5) Príspevky sa uhrádzajú do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vedúcej výdajne.

(6) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto do 8.00 hod. daného dňa.

(7) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.

Ján Grega
starostka obce

Obecný úrad

Sviatok a výročie

Meniny má Kamila

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Rekonštrukcia a údržba odvodňovacieho kanála

propagácia

Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Smolnícka Huta

Propagácia projektu

Cesta chodníky projekt

Nová manufaktúra

.

Koncepcia turistického ruchu

Koncepcia turistického ruchu

Slovenská banská a železná cesta

Slovenská banská a železná cesta

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď na začiatku júla prší, malo by štyridsať dní pršať.

Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta

Kontakty

Obecný úrad
Smolnícka Huta 1
055 65 Smolnícka Huta
 
Tel.: +421 53 / 488 77 04
Email: obec@smolnickahuta.sk

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok: 7:00 – 15:00

Smolnická Huta