Menu
Obec Smolnícka Huta
ObecSmolnícka Huta

Štatút obce Smolnícka Huta

Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“)  v y d  á v a    pre územie (kat. územie) obce Smolnícka Huta tento 

 

ŠTATÚT  OBCE   SMOLNÍCKA HUTA

ČASŤ Prvá

OBEC 

§ 1

Úvodné ustanovenia 

(1)   Štatút obce Smolnícka Huta upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.

(2)   Štatút obce Smolnícka Huta je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce 

(1)   Obec Smolnícka Huta je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom  Slovenskej republiky združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

Územie obce Smolnícka Huta je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie: Smolnícka Huta.

Zmeny územia obce Smolnícka Huta možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 4 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb.

(2)   Obec Smolnícka Huta je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Obec Smolnícka Huta hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

Obec Smolnícka Huta môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

(3)   Obec Smolnícka Huta má právo na vlastné symboly.

(4)   Ukladať obci povinnosti, alebo zasahovať do jej oprávnení možno len na základe platných zákonov. 

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

(1)   Obyvateľom obce Smolnícka Huta je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitná právna úprava.

(2)   Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené najmä v ust. § 3 ods. 2 a 3  a ust. § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

(3)   Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4)   Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území obce nehnuteľný majetok alebo,  platí miestnu daň alebo miestny poplatok, a tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo mu bolo udelené čestné občianstvo obce.

Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ako aj práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5)   Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(6)   Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. K tomuto účelu obec vydá zásady  poskytovania sociálnej pomoci.

§ 4

Samospráva obce

(1)   Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(2)   Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným  zákonom, ak  takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

(3)   Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a)                orgánov obce,

b)               miestnym referendom,

c)                zhromaždením obyvateľov obce.

(4)   Okrem foriem uvedených v odseku 2 môže obec využívať pri výkone samosprávy i iné vhodné nástroje napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

(5)   Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s právnickými a fyzickými osobami –podnikateľmi pôsobiacimi v obci,  s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

Obec pri výkone samosprávy spolupracuje aj s podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

(6)   Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

(7)   Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami,  s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(8)   Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(9)   Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Smolníckej Hute. 

ČASŤ DRUHÁ

MAJETOK OBCE SMOLNÍCKA HUTA

 § 5

Formy a používanie majetku obce 

(1)   Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

(2)   Obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia obce. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

(3)   Majetok obce Smolnícka Huta využíva obec najmä:

–                          na verejné účely,

–                          a podnikateľskú činnosť,

–                          na výkon samosprávy obce.

(4)   Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak. V prípade dovoleného darovania je obec povinná dohodnúť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec (napr. doložky o práve žiadať vrátenie daru za rovnakých podmienok ako vec bola odovzdaná, alebo o možnosti podieľania sa na správe alebo činnosti subjektov, ktorým bol majetok obce darovaný a pod).

(5)   Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzí.

(6)   Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre subjekty  založené obcou, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi,  predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.

(7) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce, uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(8) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

§ 6

Hospodárenie s majetkom obce 

(1)   Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo majetkom štátu, ktorý bol obci zverený sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce, jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2)   Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.

(3)   Orgány obce a organizácie,  ktoré nakladajú s majetkom obce sú povinné tento majetok najmä:

–      udržiavať a užívať,
–      viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
–      chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
–      chrániť využitím všetkých právnych prostriedkov, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

(4) V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce Smolnícka Huta koná v jej mene navonok starosta obce Smolnícka Huta. 

§ 7

Zakladanie, zriaďovanie a zrušovanie subjektu s majetkovou účasťou obce 

(1)   Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené takisto zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné  právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

(2)   Podrobný postup zakladania, zriaďovania rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov a vymedzenie rozsahu ich činnosti, práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

(3)   Obec zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou právnou úpravou. Musí pritom dbať na to, aby činnosť takýchto subjektov zahŕňala aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

§ 8

Vyberanie dávok za používanie majetku obce 

        Za osobitné užívanie verejného priestranstva obce možno vyberať miestnu daň  v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce 

(1)   Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Smolnícka Huta“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute

(ust. § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

(2)   Zásady hospodárenia s majetkom obce upravujú a vymedzujú najmä:

–           majetok obce Smolnícka Huta,

–           spôsoby nadobúdania a prevádzania majetku obce,

–           postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

–           práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila pre správu majetku obce,

–           podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,

–           úkony fyzických a právnických osôb pri nakladaní s obecným majetkom, ktoré

podliehajú schváleniu orgánov obce,

–           podmienky hospodárenia a nakladania s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

–           podmienky nakladania s cennými papiermi,

–           podmienky predaja majetku formou aukcie,

–           formy kontroly dodržiavania  zásad hospodárenie s majetkom,

–           podmienky odpustenia pohľadávok obce. 

ČASŤ TRETIA

FINANCOVANIE  A  ROZPOČET  OBCE SMOLNÍCKA HUTA 

§ 10

Financovanie 

(1)   Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi.

(2)   Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami.

(3)   Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov  mimorozpočtových  peňažných   fondov  (ďalej  len “peňažné fondy“), zo zisku z podnikateľskej činnosti,  z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.

(4)   Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

(5)   Obec môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viacero obcí môže obec zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili na základe dohodnutých pravidiel.

§ 11

Rozpočet 

(1)   Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Smolníckej Hute.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.

(2)   Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2 zákona  č. 369/1990 Zb.).

(3)   Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

(4)   Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:  výnosy   miestnych   daní   a   poplatkov   podľa   osobitného  predpisu; nedaňové príjmy z využívania majetku obce a z prevodov majetku obce; príjmy z činnosti obce a jej rozpočtových  organizácií podľa osobitného zákona; výnosy z finančných prostriedkov obce; sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou; dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce; podiely   na   daniach   v   správe   štátu  podľa  osobitného  predpisu;  dotácie  zo štátneho  rozpočtu na  úhradu nákladov preneseného  výkonu štátnej  správy poskytnuté obci v súlade so  zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov; ďalšie  dotácie  zo  štátneho  rozpočtu  poskytnuté obci v  súlade  so zákonom  o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok;  účelové  dotácie  z  rozpočtu  vyššieho  územného  celku alebo  z rozpočtu  inej  obce  poskytnuté obci na  realizáciu  zmlúv podľa osobitných  predpisov;  prostriedky z fondov Európskej únie; účelové prostriedky od  zahraničných organizácií; a iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

(5)   Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:    výdavky   na   výkon   samosprávnych   pôsobností  obce  podľa osobitných  predpisov  a  na  činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou; výdavky na  úhradu nákladov preneseného  výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov; výdavky  spojené so  správou, údržbou  a zhodnocovaním majetku  obce a  majetku iných osôb, ktorý obec užíva  na plnenie úloh; záväzky  obce  vyplývajúce  z  plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi a podľa osobitných predpisov; záväzky vzniknuté  v rámci spolupráce s inými obcami alebo  s vyšším  územným  celkom, prípadne  s ďalšími  osobami na  zabezpečenie úloh  vyplývajúcich  z   pôsobnosti  obce   vrátane  záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti; výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce;  úroky  z  úverov; pôžičiek  a návratných  finančných  výpomocí;  výdavky  súvisiace s  emisiou cenných  papierov vydaných obcou  a výdavky na úhradu výnosov z nich; a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

(6)   Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť  o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(7)   Prebytky rozpočtu obce môže obec previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do  rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(8)   Účtovníctvo o stave a prevodoch majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu  vedie Obecný úrad v Smolníckej Hute.

(9)   Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako prostriedky regulácie činnosti fyzických a právnických osôb pri podpore ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

(10)Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

§ 12

Rozpočtové provizórium

 

(1)   Ak nie je rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa  rozpočtové hospodárenie v dobe  od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom.

(2)   Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

(3)   Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce  Smolnícka Huta“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Smolníckej Hute.

 ČASŤ ŠTVRTÁ

 ORGÁNY OBCE SMOLNÍCKA HUTA 

§ 13

Základné ustanovenia 

(1)   Orgánmi obce Smolnícka Huta sú:

a)                obecné zastupiteľstvo,

b)               starosta obce.

(2)   Obecné zastupiteľstvo obce Smolnícka Huta zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú najmä:

a)                komisie obecného zastupiteľstva.

(3)   Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo (ust. § 18  zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Smolnícka Huta.

(4)    Osobitné postavenie má aj

a)                obecný hasičský zbor v Smolníckej Hute.

(5)   Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

(6)   Obec môže zriadiť aj iné orgány v súlade s platnou právnou  úpravou (napr. podľa zákona

č. 523/2003  Z. z. o verejnom obstarávaní, zákona č. zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a pod). 

§ 14

Obecné zastupiteľstvo obce Smolnícka Huta 

(1)   Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Smolnícka Huta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Smolnícka Huta na štyri roky.

(2)   Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.

(3)   Obecné zastupiteľstvo obce Smolnícka Huta má 5 poslancov.

(4)   Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa  končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva 

(1)   Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Smolnícka Huta a vykonáva svoju právomoc v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2)   Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať:

a)      určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať  najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;

b)     schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej  finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;

c)      schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;

d)     rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov,

e)      určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky;

f)      vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce;

g)     uznášať sa na nariadeniach obce;

h)     schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení;

i)       určovať plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j)       voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a  jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi ;

k)     schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.

l)       zriaďovať, zrušovať  a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné  právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe;

m)   schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;

n)     zriaďovať a zrušovať  orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;

o)     udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;

p)     schvaľovať spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí ak je obec povinná previesť nehnuteľný  majetok podľa osobitného predpisu (  zákon č. 182/1993 Z.z. ),

q)     schvaľovať podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

 

r)      schvaľovať prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,

s)      vklady majetku obce do zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

t)      schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku v prípadoch určených zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce;

u)     schvaľovať nakladanie s majetkovými právami v prípadoch určených zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce;

v)     schvaľovať koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby podľa osobitného predpisu ( zákon č. 25/2006 Z.z. ) a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov,

w)    ustanoviť erb obce, vlajku obce, a pečať obce;

x)     o zvolení zástupcu starostu, ak ho nepoverí starosta obce do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu.

(3)   Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek  ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

(4)   Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu  podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, a  uznesení obecného zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení  sú obsiahnuté Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva v Smolníckej Hute.

§ 16

Starosta obce 

(1)   Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Úprava voľby starostu je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch.

(2)   Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta  môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(3)   Starosta najmä:

a)           zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,

b)          vykonáva správu obce,

c)           zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, a k právnickým a fyzickým osobám,

d)          rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e)           uschováva erb obce, vlajku obce  a rozhoduje o použití obecných symbolov,

f)           podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

g)          vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania

zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného

poriadku obecného úradu.

(4)   Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

(5) Rozsah úväzku starostu obce  stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie, pričom v priebehu funkčného obdobia ho nie je možné meniť zo strany obecného zastupiteľstva. Rozsah úväzku starostu obce je možné zmeniť počas funkčného obdobia iba na návrh starostu obce.

§ 17

Zástupca starostu 

(1)   Starosta má jedného zástupcu, ktorého poverí na zastupovanie a to spravidla  na celé funkčné obdobie.

(2)   Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Zástupcu starostu poverí starosta zastupovaním do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.

(3)   Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4)   Zástupca starostu zastupuje starostu v plnom rozsahu,  ak dôjde k zániku mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia, a to:

  • vzdaním sa mandátu,
  • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  • vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
  • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu,
  • v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
  • smrťou.

(5)   Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(6)   Zástupca starostu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií poklady a informácie potrebné pre plnenie ich úloh.

(7)   Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Smolníckej Hute.

§ 18

Hlavný kontrolór obce

(1)   Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.

(2)   Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

(3)   Hlavný kontrolór najmä:

a)        vykonáva kontrolu:

–   zákonnosti, účinnosti,   hospodárnosti   a    efektívnosti   pri   hospodárení a nakladaní  s

majetkom  a   majetkovými  právami  obce,  ako  aj s majetkom,  ktorý  obec  užíva  podľa

osobitných predpisov;

–   hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančné  operácie obce,

–   hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových

organizácií obce,

–   nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických

osôb, ktorý bol obci zverený,

–   vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

–   plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

–   čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií,

b)     kontroluje:

–        dodržiavania všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  vrátane nariadení obce,

–        plnenia  uznesení   obecného  zastupiteľstva,

–        dodržiavania interných  predpisov obce,

–        plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

–        plnenie funkcií a úloh obce ňou samou, ako i subjektmi obcou založenými alebo

zriadenými, z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň

navrhuje opatrenia na nápravu,

–        podmienky prijatia úveru alebo pôžičky.

c)   vypracúva odborné stanoviská:

–        k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce  pred jeho schválením v obecnom

zastupiteľstve.

d)     predkladá:

–        obecnému zastupiteľstvu výsledky jednotlivých uskutočnených kontrol s odporúčaním

na jeho najbližšom zasadnutí,

–        obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to

do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

(4)   Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór spolupracuje s obecným úradom.

(5)    Kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra  podlieha:

a)      obecný úrad,

b)     rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c)      právnické  osoby, v  ktorých má  obec majetkovú  účasť, a iné osoby,  ktoré  nakladajú s  majetkom  obce  alebo  ktorým bol  majetok  obce   prenechaný  na  užívanie, a to v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku,

d)     osoby, ktorým boli poskytnuté  z rozpočtu obce účelové dotácie  alebo  návratné finančné  výpomoci,  či  nenávratné  finančné  výpomoci  podľa osobitného  predpisu v  rozsahu nakladania  s týmito prostriedkami.

(6)    Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o  právach,   právom   chránených  záujmoch  alebo o povinnostiach  právnických osôb  alebo fyzických  osôb rozhoduje obec v správnom konaní na základe ust. § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

(7)   Hlavný kontrolór kontroluje vybavovanie  podnetov občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce, vrátane zamestnancov obecného hasičského zboru, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovené inak.

(8)   Hlavného kontrolóra  volí obecné zastupiteľstvo na dobu  6 rokov. Hlavného kontrolóra odvoláva obecné zastupiteľstvo za podmienok stanovených v zákone o obecnom zriadení.

(9)   Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný podať  správu o svojej činnosti za kalendárny rok do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Hlavný kontrolór je tiež povinný podávať správu o svojej činnosti za obdobie  kalendárneho polroka na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(10)     Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

(11)     Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom   poradným.

(12)     Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov  a kontroluje ich vybavovanie.

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

(1)   Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb.

(2)   Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

(3)   Každá komisia má  predsedu a 2 členov. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

(4)   Predseda komisie:

–   riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,  pripravuje program

schôdze,

–   zostavuje plán činnosti komisie,

–   organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

–   zastupuje komisiu navonok.

–   vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

–   zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie.

(5)   Obecné zastupiteľstvo obce  Smolnícka Huta zriaďuje tieto stále komisie:

– komisia finančná,

– komisia školská, kultúrno-športová,

– komisia stavebná a životné prostredie,

– komisia sociálna a stravovacia,

– komisia na ochranu verejného poriadku a nezlučiteľnosť funkcií a verejných záujmov.

(6)   Komisie v oblasti svojej pôsobnosti najmä:

a)      vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce,

b)     vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c)      kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.

(7)   Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za 2 mesiace. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Smolníckej Hute, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(8)   Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 20

Obecný úrad

(1)   Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2)   Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a)      zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b)     pripravuje  podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva,  komisií obecného zastupiteľstva,

c)      vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,

d)     koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,

e)      organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec.

(3)   Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

(4)   Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady činnosti obecného úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Obecného úradu v Smolníckej Hute, ktorý vydáva starosta obce.

§ 21

Obecný  hasičský zbor

(1)   Obecné zastupiteľstvo obce Smolnícka Huta zriaďuje Obecný hasičský zbor Smolnícka Huta.

(2)   Obecný hasičský zbor:

–        vykonáva hasiace práce pri požiaroch na území obce a poskytuje pomoc jednotkám

požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo

územia obce,

–        vykonáva zásahy pri ohrození života a zdravia obyvateľov,

–        poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných

pohrôm a mimoriadnych udalostí,

–        podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov,

požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,

–        podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,

–        podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol, pravidelne

v 2 ročných intervaloch,

–        podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,

–        plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

(3)   Postavenie, organizáciu, personálne obsadenie,  a činnosť obecného hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecného hasičského zboru v Smolníckej Hute, s ohľadom na ust. § 33 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo určí i objem finančných prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

 

ČASŤ Piata

MIESTNE REFERENDUM

§ 22

(1)   Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2)   Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o  (ust. §  11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.):

a)      zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b)     odvolanie starostu,

c)      petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.

(3)   Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa  samosprávy obce.

(4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a v miestnom rozhlase.

(5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava

ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 23

(1)   Na prerokovanie obecných záležitostí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

(2)   Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti vždy, ak :

–        o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,

–        o to požiada ¼ všetkých poslancov.

(3)   Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.

(4)   Podmienky uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce a hlasovania upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

(5)   Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Smolnícka Huta a  vyhlásením v obecnom rozhlase.

O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

(6)   Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 až 5 tohto ustanovenia.

SIEDMA HLAVA

POSLANCI  OBCE SMOLNÍCKA HUTA

§ 24

Úvodné ustanovenia

(1)   Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Spôsob voľby a počet poslancov upravuje osobitný právny predpis.

(2)   Poslanci vykonávajú svoj mandát tak, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce, resp. záujmami častí obce a vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi. Riadia sa poslaneckým sľubom.

§ 25

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1)   Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

(2)   Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

(3)   Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:

–   odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

–   uplynutím funkčného obdobia,

–   vzdaním sa mandátu,

–   právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin,

ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

–   pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,

–   zmenou trvalého pobytu mimo územia obce;

–   ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

–   v prípade nezlučiteľnosti funkcií  v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.

–   zrušením obce,

–   smrťou.

§ 26

Práva a povinnosti poslancov

(1)   Poslanec je oprávnený najmä:

a)      predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky,

b)     interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c)      požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d)     požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e)      zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f)      požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

(2)   Poslanec je povinný najmä:

a)      zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b)     zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c)      dodržiavať Štatút obce Smolnícka Huta, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Smolníckej Hute, Zásady odmeňovania poslancov ako aj  ďalšie organizačné normy a predpisy,

d)     dodržiavať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce,

e)      obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

(3)   Poslanci môžu vytvárať podľa svojej politickej príslušnosti poslanecké kluby za účelom efektívnejšieho výkonu poslaneckého mandátu, prehĺbenia politickej spolupráce, a podpory poslaneckej iniciatívy.

(4)   Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 27

Náhrady poslancov

(1)   Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon mu môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to v zmysle osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov v pracovnom pomere.

(2)   Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.

(3)   Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, obec  poskytuje náhradu ušlého zárobku. 

Časť ôsma

OBEC A SAMOSPRÁVNE SUBJEKTY

 

§ 28

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

(1)   Záležitosti dotýkajúce sa záujmov obce Smolnícka Huta  a iných miest alebo obcí sa rieši dohodou.

(2)   Obec môže spolupracovať s inými obcami alebo mestami na základe zmluvy uzatvorenej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení  združenia obcí, alebo dohody o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona.

(3)   Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo úradmi iných štátov vykonávajúcich územnú správu a samosprávu. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

 

ČASŤ Deviata

VZŤAHY OBCE K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, K PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM,   POLITICKÝM  STRANÁM  A  HNUTIAM  A  K OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

 

§ 29 

Spolupráca obce so štátnymi a neštátnymi subjektami 

(1)   Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

(2)   Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

ČASŤ DESIATA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,

CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE 

Prvá HLAVA

Symboly obce Smolnícka Huta

 

§ 30

Úvodné ustanovenie

Obecnými  symbolmi sú:

a)      erb obce Smolnícka Huta,

b)     vlajka obce Smolnícka Huta.

§ 31

Erb obce Smolnícka Huta

(1)   Erb obce Smolnícka Huta je tvorený: v zelenom štíte skrížené, štyrmi rondelmi sprevádzané hutnícke nástroje – šikmá rázsocha preložená tyčou – všetko strieborné. Ide o erb hovoriaci, vyjadrujúci názov obce, podľa historického obecného pečatidla z 18. storočia.

(2)   Záväzné vyobrazenie erbu obce Smolnícka Huta tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

(3)   Použiť erb obce je možné len na základe súhlasu starostu. Žiadateľ o použitie erbu obce, okrem subjektov uvedených v ods. 5 tohto ustanovenia, musí predložiť starostovi písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:

–        úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

–        formu a spôsob použitia erbu,

–        obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

–        potvrdenie o zaplatení poplatku.

(4)   Starostu môže povoliť používanie erbu obce najviac na dobu 1 roka.

(5)   Erb obce sa používa:

a)      na insígniách starostu,

b)     na listinách o udelení čestného občianstva obce Smolnícka Huta, o udelení ceny obce Smolnícka

Huta,  a na uznaniach obce Smolnícka Huta,

c)      na sídle Obecného úradu Smolnícka Huta ,

d)     na označenie hraníc územia obce,

e)      v rokovacích miestnostiach orgánov obce a úradnej miestnosti starostu obce,

f)      na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce,

g)     na rovnošatách  zamestnancov obecného hasičského zboru,

h)     na označenie vozidiel obce a obecného hasičského zboru.

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

(6)   Erb obce sa používajú na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností. Na bežnej korešpondencii sa erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom obce môže využívať na účely svojej korešpondencie výlučne starosta.

(7)   Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho používa.

(8)   Každý je povinný strpieť, po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

(9)   Obec Smolnícka Huta určí všeobecne záväzným nariadením podmienky používania erbu obce.

§ 32

Vlajka obce Smolnícka Huta

(1)   Vlajka obce Smolnícka Huta má podobu bieleho listu so zeleným šikmým krížom. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

(2)   Záväzné vyobrazenie vlajky obce Smolnícka Huta tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

(3)   Vlajku obce Smolnícka Huta používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príle-žitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to jej vyvesením na budovách, v ktorých sídlia orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob použitia.

(4)   Vlajka obce sa môže používať aj pri verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe miestností  prístupných verejnosti.

(5)   Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená  z čelného pohľadu vľavo (ust. § 8 ods. 8 zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

(6)   Vlajka obce sa vztyčuje na vlajkový stožiar. Pri vztyčovaní je potrebné zachovať dôstojnosť, spúšťať vlajku pomaly a bez prerušenia  pri snímaní sa  vlajka nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie vlajky obce uskutočňuje poslanec obecného zastupiteľstva.

(7)   Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá:

a)      vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b)     na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byť prekrytá smútočným závojom a pod.

(8)   Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju používa.

(9)   Podmienky používania vlajky obce stanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení obce. 

Druhá HLAVA

Čestné občianstvo obce , ceny a odmeny obce

§ 33

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:

a)      Čestné občianstvo obce Smolnícka Huta,

b)     Cena obce Smolnícka Huta,

c)      Cena starostu obce Smolnícka Huta,

d)     Odmena.

§ 34

Čestné občianstvo obce Smolnícka Huta

(1)   Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi (ďalej len „poctený“), môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Smolnícka Huta .

(2)   O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3)   O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne s tým, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

(4)   Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapíše do Kroniky obce Smolnícka Huta .

(5)   Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 35

Cena obce Smolnícka Huta

(1)   Cena obce Smolnícka Huta sa udeľuje za:

–        vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejno-prospešnej činnosti,

–        činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, alebo jej  propagáciu doma i v zahraničí,

–        činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

(2)   Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3)   Cenu obce  Smolnícka Huta tvorí plaketa s erbom obce a peňažnú odmenu schváli obecné zastupiteľstvo.

K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

(4)   Cenu obce Smolnícka Huta slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

(5)   Cena obce Smolnícka Huta sa môže udeliť najviac päťkrát do roka.

(6)   Cena obce Smolnícka Huta sa môže udeliť aj opätovne, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

(7)   Výnimočne sa môže cena obce udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

§ 36

Cena starostu obce

(1)   Udelenie ceny starostu obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce navrhuje starosta obce. O udelení tejto ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

(2)   Cenu starostu obce Smolnícka Huta tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.

(3)   Cena starostu sa môže udeliť  najviac 10 krát do roka.

(4)   Evidencia udelených cien starostu obce sa vedie v Kronike obce Smolnícka Huta, a obsahuje meno a iné údaje o ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné dôvody, pre ktoré bola cena udelená. 

§ 37

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže rozhodnúť o poskytnutí vecného daru alebo odmeny z obecných prostriedkov, a to najmä poslancom alebo iným obyvateľom obce, prípadne i iným osobám za ich činnosť v orgánoch samosprávy a prispenie k rozvoju obce.

Tretia  hLAVA

 

§ 38

Kronika obce

(1)   Kronika obce Smolnícka Huta sa vedie v úradnom jazyku, prípadne  aj v jazyku príslušnej národnosti.

(2)   Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz za štvrťrok.

(3)    Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života obce.

(4)   Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

(5)   Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po vyjadrení školskej, kultúrno-športovej  komisie obecného zastupiteľstva. 

časť jedenástA

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 39

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

(1)   Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2)   Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

(3)   Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, a podľa možností obce i ochranu majetku obyvateľov.

(4)   Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 40

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

(1)   Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2)   Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou.. 

Časť  Dvanásta

§ 41

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1)   Štatút obce Smolnícka Huta je základnou vnútornou právnou normou obce Smolnícka Huta.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2)   Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné  zastupiteľstvo v Smolníckej Hute 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3)   Štatút obce Smolnícka Huta bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Smolníckej Hute

dňa 14.03.2011.

(4)   Štatút obce Smolnícka Huta nadobúda účinnosť dňom 14.03.2011.

(5)   Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Smolnícka Huta sa ruší  Štatút obce Smolnícka Huta zo                      dňa 01.02.1995

V Smolníckej Hute, dňa 14.03.2011

 ………………………………………………

                                                                                                        starosta obce

Samospráva

Sviatok a výročie

Meniny má Kamila

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Rekonštrukcia a údržba odvodňovacieho kanála

propagácia

Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Smolnícka Huta

Propagácia projektu

Cesta chodníky projekt

Nová manufaktúra

.

Koncepcia turistického ruchu

Koncepcia turistického ruchu

Slovenská banská a železná cesta

Slovenská banská a železná cesta

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Čo júl a august nedovarí, to september neusmaží.

Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta

Kontakty

Obecný úrad
Smolnícka Huta 1
055 65 Smolnícka Huta
 
Tel.: +421 53 / 488 77 04
Email: obec@smolnickahuta.sk

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok: 7:00 – 15:00

Smolnická Huta