Menu
Obec Smolnícka Huta
ObecSmolnícka Huta

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo obce Smolnícka Huta na základe ustanovenia § 11 ods. 4. písm. k) v nadväznosti  na ust. § 12 ods. 12  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva tento

 

Rokovací  poriadok

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE SMOLNÍCKA HUTA

ČASŤ I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1)   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, spôsob prijímania uznesení a všeobecne záväzných nariadení obce a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia pri zabezpečovaní úloh obecnej samosprávy.

(2)   Obecné zastupiteľstvo vychádza pri úprave svojich zasadnutí z ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) a z ostatných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť miestnej samosprávy.

(3)   Vo veciach neupravených v tomto rokovacom poriadku postupuje obecné zastupiteľstvo podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb., alebo podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva tak, že o nich dáva hlasovať.

§ 2

Základné úlohy obecného zastupiteľstva

(1)   Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., v zmysle Štatútu obce Smolnícka Huta a Organizačného poriadku Obecného úradu v Smolníckej Hute.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu, ktoré sú predmetom úpravy osobitných zákonov, ak si to vyžaduje právny záujem orgánov obecnej samosprávy, alebo občanov obce Smolnícka Huta.

Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré majú povahu základných otázok života obce Smolnícka Huta, tak že dáva o nich hlasovať.

(2)   Obecné zastupiteľstvo si môže zriaďovať a zrušovať komisie a iné poradné orgány ako svoje stále, alebo dočasne poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie, ani iné poradné orgány nemajú rozhodovaciu právomoc.

(3)   Zložením sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva zanikajú všetky komisie a iné poradné orgány.

(4)   Obecné zastupiteľstvo však pri postupe podľa odseku 1 veta tretie nesmie zasiahnuť do výhradnej právomoci starostu obce stanovenej v ust. § 13 zákona č. 369/1990 Zb..

ČASŤ II.

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

§ 3

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

(1)   Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách zvolá doterajší starosta obce  najneskôr do 30 dní od vykonania volieb.

(2)   Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

(3)   Ustanovujúce zasadnutie otvorí a až do zloženia sľubu nového starostu vedie doterajší starosta obce.

(4)   Po schválení programu ustanovujúceho zasadnutia informuje poverený člen volebnej komisie obecné zastupiteľstvo o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.

Následne zložia novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva a starosta do rúk pred-sedajúceho sľub v súlade s ust. § 13 ods. 2 a § 26 zákona č. 369/1990 Zb. a po jeho zložení odovzdá predsedajúci vedenie zasadania novozvolenému starostovi.

(5)   Novozvolený starosta oznámi obecnému zastupiteľstvu meno a priezvisko poslanca, ktorého poveril zastupovaním starostu ( zástupcu starostu ) s vymedzením jeho funkčného obdobia a rozsahu jeho poverenia  do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu.

(6)   Návrh na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva a na ich obsadenie predkladá ktorý-koľvek z poslancov alebo novozvolený starosta obce. Poslanci môžu dávať pozmeňujúce a doplňovacie návrhy. Voľby prebiehajú verejným hlasovaním, pričom zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

(7)   Ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa ust. § 3 ods. 1, tohto rokovacieho poriadku, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(8)   Ustanovenia tohto rokovacieho poriadku sa primerane použijú aj pre ustanovujúce zasadnutie.

§ 4

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

(1)   Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych/ plánovaných a mimoriadnych/ neplánovaných zasadnutiach.

(2)   Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta obce, resp. zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom ( ďalej len „ predsedajúci “ ) v prípadoch stanovených týmto rokovacím poriadkom. Ide o prípady – ust. § 3 ods. 7, ust.§ 4 ods.3 druhá veta, ust.§ 4 ods. 4 tretia veta, ust. § 6 ods. 2 druhá veta, ust. § 7 ods.11 druhá veta Rokovacieho poriadku.

(3)   Riadne/ plánované rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za jeden mesiac, v súlade s plánom práce obecného zastupiteľstva. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva , vedie ho ten kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

(4)   Mimoriadne/ neplánované zasadnutie zvolá starosta obce, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov.

Starosta zvolá zasadnutie do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa prvej a druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho vykonanie. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastu-piteľstva, vedie ho zástupca starostu ; ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(5)    Mimoriadne/ neplánované zasadnutie môže zvolať starosta, ak je to potrebné na prerokovanie naliehavých a závažných skutočností a pri slávnostných príležitostiach. 

§ 5

Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva

(1)   Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starosta obce v súčinnosti s po- slancami, ostatnými orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov.

(2)   Starosta obce, podľa plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva, najmenej 3 dní pred stanoveným termínom zasadnutia:

–    určí miesto, čas a program rokovania,

–        určí spôsob prípravy materiálov na zasadnutie, osoby zodpovedné za ich vypracovanie,

–        vyžiada si stanoviská alebo odborné expertízy od príslušných orgánov.

(3)   Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva musia byť vypracované tak, aby z vecného i časového hľadiska umožnili prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva, alebo všeobecne záväzného nariadenie obce (ďalej len „nariadenie“).

Uvedené materiály pozostávajú predovšetkým z:

1.      názvu materiálu,

2.      návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva (resp. nariadenia),

3.      dôvodovej správy,

4.      stanovisko príslušnej komisie, alebo iného poradného orgánu, stanovisko starostu obce.

(4)   Ak má byť predmetom rokovania obecného zastupiteľstva prejednanie a schválenie nariadenia, starosta obce predloží obecnému zastupiteľstvu návrh jeho úplného znenia, vrátane dopadov na situáciu v obci a osobitne odôvodneného stanovenia účinnosti nariadenia.

(5)    Spracovateľ materiálu zodpovedá za jeho obsah, vrátane skutočnosti, že návrh uznesenia obecného zastupiteľstva alebo nariadenia je v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(6)   Návrh   nariadenia,    o   ktorom   má    rokovať   obecné  zastupiteľstvo, sa zverejní  vyve-sením na úradnej  tabuli v obci, a to  v lehote najmenej  15  dní  pred  rokovaním obecného zastupiteľstva, na ktorom má byť prerokovaný návrh nariadenia.

(7)   Návrh   nariadenia  sa   zverejní,  v  rovnakej  lehote,  aj   na internetovej  adrese  obce www.smolnickahuta.sk.

(8)   Dňom  vyvesenia návrhu  nariadenia začína  plynúť najmenej desaťdňová  lehota, počas  ktorej môžu  fyzické osoby  a právnické osoby uplatniť  pripomienky k návrhu nariadenia, buď  v písomnej forme, elektronicky alebo  ústne   do  zápisnice   na  obecnom   úrade. Pripo-mienkami  možno  v  stanovenej  lehote  navrhnúť  nový text alebo odporučiť úpravu  textu, a to  doplnenie, zmenu, vypustenie  alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky  musí byť zrejmé, kto ju predkladá.  Na  ostatné   podnety  nemusí  navrhovateľ  nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(9)   Vyhodnotenie pripomienok  uskutoční predkladateľ návrhu nariadenia po porade s príslušnou  komisiou obecného zastupiteľstva,  ak  je  zriadená.  Vyhodnotenie  obsahuje stručný obsah pripomienok, údaje o ich predkladateľovi, a rozhodnutie predkladateľa o pripomienkach spolu s dôvodmi rozhodnutia.

(10)     Vyhodnotenie  pripomienok  predloží predkladateľ návrhu nariadenia  poslancom  v písomnej forme,  najneskôr tri dni  pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(11)     Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s ich kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo stanoví, v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom, alebo vyjadrením príslušnej komisie.

(12)     Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad. Obecné zastupiteľstvo na návrh úradu stanoví organizačné a technické podmienky predkladania materiálov (lehoty, rozsah a pod.).

§ 6

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

(1)   Starosta  oznámi a zverejní program zasadnutia najmenej 3 dni pred dátumom zasadnutia obecného zastupiteľstva.

(2)   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastu-piteľstvom.

(3)   Prvým bodom rokovania obecného zastupiteľstva je otvorenie a následne kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.

(4)   Návrh ostatných bodov programu a ich poradie predkladá starosta na základe vlastných návrhov, doporučení obecného zastupiteľstva, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov.

Tieto návrhy musia byť doručené písomne na obecný úrad najneskôr  3 dni pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva.

(5)   V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní  alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu  samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu  a návrhom na uznesenie musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.

(6)   Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

(7)   Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva starosta zasadnutie ukončí. 

§ 7

Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva

(1)   Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Okrem poslancov, členov komisií obecného zastupiteľstva  môžu byť na zasadnutie obecného zastupiteľstva prizvané ďalšie osoby: zástupcovia vlády Slovenskej republiky, poslanci NR SR, zástupcovia štátnych úradov, ako aj vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb obce. Okruh osôb osobitne pozvaných na rokovanie obecného zastupiteľstva určí starosta obce v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva.

(2)   Ak sú predmetom rokovania veci a informácie chránené podľa osobitných zákonov, môže obecné zastupiteľstvo vyhlásiť, na návrh starostu,  zasadnutie,  alebo jeho časť,  za neverejné.

O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.

Neverejné zasadnutie nemožno vyhlásiť, ak je predmetom rokovania:

a)      použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce, alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b)     nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce, alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

(3)   Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.

(4)   Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.

(5)   V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny,  po čase určenom pre začatie rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov v priebehu rokovania pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, zvolá starosta obce do 14 dní nové zasadnutie, na ktorom sa prerokuje  zostávajúci program.

(6)   V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania príp. jeho doplnenie, návrh na voľbu návrhovej komisie, a určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

(7)   Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v zmysle schváleného programu.

(8)   Pokiaľ je k prerokúvanému bodu programu potrebné stanovisko poradného orgánu, obecné zastupiteľstvo sa oboznámi s jeho stanoviskom vždy pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený.

Odborné stanovisko k záležitostiam spadajúcim do kompetencie obecného úradu predloží starosta obce.

(9)   Správy, návrhy a ostatné podnety, ktoré sú zaradené do programu rokovania, predkladá starosta, alebo iný poverený poslanec obecného zastupiteľstva, prípadne predseda komisie obecného zastupiteľstva (ak ide o jej správy, alebo návrhy), alebo iný príslušný zodpovedný vedúci zamestnanec organizácie, hlavný kontrolór, a pod.

(10)     Do diskusie sa prihlasujú poslanci a ostatní účastníci zasadnutia  zdvihnutím ruky, starosta udeľuje slovo najprv poslancom v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili a následne ostatným účastníkom zasadnutia.

(11)      Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom            programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca  právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak vystúpenie poslanca sa netýka  prerokovaného bodu programu , predsedajúci poslanca upozorní a následne, ak vystúpenie sa i naďalej netýka prerokovaného bodu môže predsedajúci poslancovi odobrať slovo.

(12)     Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády, alebo  predstaviteľ štátnej správy, predsedajúci mu vždy umožní vystúpiť. Predsedajúci môže udeliť  slovo aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce, ale aj inej fyzickej osobe, ktorá je oprávnená podieľať sa na samospráve v danej obci podľa zákona o obecnom zriadení  a to v rámci diskusie. O zamietnutí prednesenia príspevku obyvateľom obce alebo inou fyzickou osobou do diskusie rozhodujú poslanci hlasovaním.

(13)     Účastníci zasadnutia sa môžu hlásiť do diskusie už pred jej začatím, alebo v jej priebehu až do doby, kým poslanci nerozhodnú o ukončení diskusie.  Obecné zastupiteľstvo môže  rozhodnúť o časovom obmedzení dĺžky vystúpenia  hlasovaním pred začiatkom diskusie.

(14)     Účastníci zasadnutia nesmú rušiť vystupujúceho pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.

V prípade, ak sa vystupujúci vo svojom príspevku odkloní od predmetu diskusie, môže ho predsedajúci na túto skutočnosť upozorniť a následne odňať mu slovo.

(15)     Každý poslanec má právo prerušiť vystupujúceho faktickou poznámkou, po prihlásení sa zdvihnutím ruky a potom, ako mu predsedajúci umožní ju predniesť.

Faktická poznámka musí vždy zodpovedať predmetu diskusného príspevku.

Faktická poznámka nesmie presiahnuť 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka presiahne

zhora uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo.

Počet faktických poznámok je neobmedzený.

 

(16)     Predsedajúci ukončí diskusiu, ak  vystúpili všetci prihlásení rečníci. Návrh na predčasné ukončenie diskusie  môže podať každý poslanec. O takomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia bodov programu.

(17)     Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch (napr.  na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod.) je starosta, alebo v jeho zastúpení  poverený poslanec oprávnený používať insígnie.

§ 8 

Hlasovanie poslancov

(1)   Hlasovanie poslancov je verejné alebo tajné. Pri hlasovaní poslanca je zastúpenie iným poslancom alebo inou osobou vylúčené.

(2)   Verejné hlasovanie sa uskutočňuje zodvihnutím ruky poslanca. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o konkrétnej veci bude hlasovať podľa mien.

(3)   Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o návrhu ako celku sa bude rozhodovať tajným hlasovaním. Tajné hlasovanie sa vykoná prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré vydá predsedajúci poslancom pred vstupom do priestoru určeného na tajné hlasovanie. Tajným hlasovaním možno rozhodnúť len o prejednávanom návrhu. Hlasovací lístok určený na tajné hlasovanie je opatrený pečiatkou obce a dátumom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Hlasovací lístok poslanec vyplní podľa ods.8, druhá veta a vloží do určenej schránky. Iný spôsob hlasovania poslanca sa považuje za zdržanie sa hlasovania ( neodovzdanie hlasovacieho lístku, nevyplnení hlasovací lístok a pod. )

(4)   Predsedajúci po vykonaní tajného hlasovania podľa ods.3, oznámi počet odovzdaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu a počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania. Predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania. Priebeh tajného hlasovania sa uvedie v zápisnici z rokovania obecného zastupiteľstva.

(5)   Hlasovanie sa uskutoční bezprostredne po ukončení prerokovávania toho ktorého návrhu alebo bodu programu. Predsedajúci oznámi začatie hlasovania a pred každým hlasovaním zistí počet prítomných poslancov. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi o akom návrhu sa bude hlasovať a zopakuje presné znenie návrhu. Hlasovanie nemožno prerušiť, počas hlasovania predsedajúci nemôže nikomu udeliť slovo.

(6)   Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o týchto návrhoch v poradí, v akom boli podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako o celku.

(7)   Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a počet poslancov, ktorí nehlasovali.

(8)   Pri hlasovaní podľa mien sú poslanci vyzývaní predsedajúcim. Vyzvaný poslanec hlasuje tak, že vysloví „hlasujem za návrh“ alebo „hlasujem proti návrhu“, alebo „zdržiavam sa hlasovania“. Predsedajúci zopakuje do zápisnice ako poslanec hlasoval. Iný spôsob hlasovania poslanca sa považuje za zdržanie sa hlasovania.

ČASŤ III.

Všeobecne  záväzné  nariadenia  obce   a uznesenia obecného zastupiteľstva

 § 9

Príprava uznesení  obecného zastupiteľstva a nariadení obce

(1)   Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva predkladá návrhová komisia.

(2)   Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva pripravuje starosta obce súčasne s predkladanými materiálmi.

Za ich prípravu zodpovedá prekladateľ materiálu. Návrhy uznesení musia byť predložené poslancom súčasne so súvisiacimi materiálmi pred rokovaním zastupiteľstva a to 3 dni pred zasadaním obecného zastupiteľstva.

(3)   Konečnú podobu návrhu uznesenia, upravenú v zmysle priebehu rokovania, predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhová komisia.

(4)   Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne, s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínom pre ich plnenie.

(5)   Uznesením zastupiteľstva sa povinnosti ukladajú spravidla obecnému úradu, komisiám, hlavnému kontrolórovi obce, poslancom a ďalším subjektom. Starostovi obce sa úlohy uznesením odporúčajú.

§ 10

Postup pri prijímaní uznesení obecného zastupiteľstva  a nariadení obce

 

(1)   Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o každom návrhu uznesenia  hlasovaním podľa ust. § 8 tohto Rokovacieho poriadku.

(2)   Ak obsah uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, určí predsedajúci poradie hlasovania.

(3)   V prípade, ak bolo predložených viacero alternatívnych návrhov uznesenia, hlasuje obecné zastupiteľstvo v prvom rade o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou.

(4)   Schválením jednej z predložených alternatív sa ostatné považujú za neprijaté.

(5)   Ak obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadnu z navrhovaných alternatív,  predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

(6)    Uznesenie obecného zastupiteľstva je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta  najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

(7)     Ak predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, môže obecné zastupiteľstvo toto  uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže opätovne pozastaviť.

(8)   Uznesenia obecného zastupiteľstva sa doručia poslancom obecného zastupiteľstva najneskôr do 15 dní od zasadnutia obecného zastupiteľstva.

(9)    Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní najneskôr v 11. deň po podpísaní starostom obce na webovej stránke obce www.smolnickahuta.sk a na úradnej tabuli po dobu najbližšieho zasadnutia obecného zasadnutia. 

§ 11

Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1)   Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce v zmysle § 4 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, alebo, na plnenie úloh štátnej správy, ak to ustanoví zákon.

(2)   Nariadenie obce vo veciach územnej samosprávy nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3)   Na prijímanie nariadení sa vzťahuje ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. a primerane ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

(4)   K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovanie návrhy.

Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne a zrozumiteľne, musia obsahovať

navrhované  znenie ustanovenia s odôvodnením.

(5)   O návrhu nariadenia sa hlasuje podľa pravidiel uvedených v ust. § 8 tohto rokovacieho poriadku.

(6)   Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasovala trojpätinová väčšina prítomných poslancov .

(7)    Pri príprave návrhov nariadení obce postupujú orgány obce primerane podľa ustanovení tohto rokovacieho poriadku vzťahujúcich sa k príprave návrhov uznesení s tým, že obecné zastupiteľstvo, resp. starosta  môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

(8)   Nariadenie   sa  musí   vyhlásiť.  Vyhlásenie   sa  vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli  v obci po dobu najmenej na 15 dní; účinnosť  nadobúda nariadenie pätnástym  dňom od  vyvesenia, ak  v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného  ohrozenia, ak je  to potrebné na  odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo  na zabránenie škodám na majetku, môže obecné zastupiteľstvo stanoviť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(9)   Vyvesenie   nariadenia  na   úradnej  tabuli   v  obci  je podmienkou jeho  platnosti; okrem toho  sa nariadenie zverejní  aj spôsobom v obci obvyklým.

(10)     Nariadenia musia  byť každému prístupné  na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala. 

§ 12

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  a nariadení obce

(1)   Kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva zabezpečí starosta obce, resp. kontrolu vykonajú na základe uznesenia obecného zastupiteľstva:  komisie obecného zastupiteľstva, poslanci obecného zastupiteľstva alebo hlavný kontrolór obce.

(2)   Obecný úrad vytvára podmienky pre plnenie úloh stanovených uzneseniami obecného zastupiteľstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce.

(3)   Príslušné orgány obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce alebo starosta obce oboznamujú po začatí rokovania obecné zastupiteľstvo so stavom plnenia úloh vyplývajúcich z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.

ČASŤ IV.

INTERPELÁCIA  POSLANCOV 

§ 13

(1)   Poslanci majú právo na zasadnutí obecného zastupiteľstva klásť otázky starostovi,  hlavnému kontrolórovi týkajúcich sa  výkonu ich funkcií.

(2)   Poslanec je oprávnený požadovať od riaditeľov právnických osôb založených, alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti, a je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.

(3)   V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpoveď poskytnúť do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.

(4)   Interpelujúci má právo na okamžitú odpoveď v prípade, ak otázku v interpelácii odovzdal písomne v predstihu minimálne 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Časť V.

ORGANIZAČNÉ – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE rokovaní obecného zastupiteľstva 

§ 14

(1)   O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spisuje písomne zápisnica s možnosťou zvukového záznamu, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania, priebeh rokovania a obsah prijatých uznesení.

Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určení overovatelia  a musí byť vyhotovená do 3 dní od konania obecného zastupiteľstva.

(2)   Zápisnice z verejných rokovaní obecného zastupiteľstva spolu s údajmi o dochádzke poslancov a s výpismi o hlasovaní, s výnimkou tajného hlasovania a hlasovania na neverej-nom rokovaní obecného zastupiteľstva, sa zverejňujú spôsobom v obci obvyklým.

(3)   Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú.

(4)   Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie materiálov zo zasadnutí v súlade s platným registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom obce.

(5)   Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva obce a  dokumentuje ich zmeny, doplnenia alebo zrušenie.

(6)   Pred prvým a posledným zasadnutím obecného zastupiteľstva v príslušnom volebnom období sa hrá alebo spieva štátna hymna.

(7)   V miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obecného zastupiteľstva obecný úrad zabezpečí umiestnenie  štátneho znaku, štátnej zástavy a preambuly Ústavy SR.

Časť VI.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 § 15 

(1)   Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(2)   Tento rokovací poriadok sa nevzťahuje na tú časť rokovania obecného zastupiteľstva , kedy obecné zastupiteľstvo rozhoduje ako kolektívny orgán ( sťažnosti , konflikt záujmov …). V týchto veciach sa postupuje podľa platnej právnej úpravy.

(3)   Poslanci a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

(4)   Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Smolnícka Huta dňa 14.03.2011.

(5)   Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 14.03.2011.

(6)   Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Smolnícka Huta zo dňa 01.12.1991

V Smolníckej Hute, dňa 14.03.2011

……………………………………..

starosta obce

Samospráva

Sviatok a výročie

Meniny má Kamila

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Rekonštrukcia a údržba odvodňovacieho kanála

propagácia

Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Smolnícka Huta

Propagácia projektu

Cesta chodníky projekt

Nová manufaktúra

.

Koncepcia turistického ruchu

Koncepcia turistického ruchu

Slovenská banská a železná cesta

Slovenská banská a železná cesta

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júli do koleše obleč sa, v decembri po uši odej sa.

Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta

Kontakty

Obecný úrad
Smolnícka Huta 1
055 65 Smolnícka Huta
 
Tel.: +421 53 / 488 77 04
Email: obec@smolnickahuta.sk

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok: 7:00 – 15:00

Smolnická Huta